Tudás határok nélkül!

A Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-20-0003 azonosítószámú projekt keretében 2020. szeptember és 2021. június között a Szakkollégium az alábbi programokat valósítja meg: 

 • 15 órás szakkurzus Papp Antal munkácsi püspök életéről
 • 15 órás szakszeminárium munkaerő-piaci ismeretekből
 • Lelki Fitnesz egészhétvégés társadalmi problémákra érzékeny, szakmai és hitéleti attitűdök kibontakozását segítő foglalkozások
 • 1 alkalommal tanulmányi kirándulással egybekötve Nyíregyházán, Máriapócson
 • Faültetés és kertrendezés 2021. tavaszán a Madarak és Fák napján
 • határon túli felsőoktatási intézmény lelkészségéről meghívott előadó által vezetett vitaest
 • vallását gyakorló, keresztény értékrendet képviselő vezető beosztású meghívott előadó által vezetett vitaest
 • Szakkollégistáink tudományos dolgozatainak kiadása kiadványba
 • közösségi programok

Hírek


Online munkaerőpiaci tréning 

TEMATIKA:

Program megnevezése/címe: Munkaerőpiaci tréning

Munkaforma: tréning

Program célcsoportja: szakkollégiumi hallgatók

Létszám: kb. 15 fő/alkalom

Program időpontja: 2021. április 8 - 2021.április 22. között

Program óraszáma: 15 óra

(1 óra = 45 perc)

Program helyszíne: Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium

(online kommunikációs felület)

Bevont külső szakmai

megvalósító neve: Sélley Andrea ev.

A tréning témája és célja:

A szakszeminárium 3 fő témakör köré épül, mely során az élményközpontú, digitális tudás bővítését célozzuk meg megfelelő ITK eszközök segítségével. Első lépésben a résztvevők munkaerőpiaci alapfogalmakkal, összefüggésekkel ismerkedhetnek meg. Ide tartozik a munkaerő-kereslet és -kínálat, annak gazdasági, piaci jellemzői, a munkanélküliség és a magyarországi adatok, különös tekintettel a romák munkaerőpiaci helyzetére. Ezt követően a gyakorlatorientáltság fenntartása érdekében a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez szükséges alapvető eszközökkel ismerkednek meg a tréningen lévők: az önéletrajz és a motivációs levél jellemzőivel, elvárásaival. Tekintve hogy a tréning egyik célja a hosszú távú, életszerű hasznosíthatóság, az "első felvonás" végére a résztvevők elkészítik saját, bármely területen jól használható önéletrajzukat, továbbá megírják a saját maguk által betölteni kívánt munkakörhöz szükséges motivációs levelüket. Ezen felül elsajátítják az állásinterjúk legfontosabb követelményeit, mind szakmai, mind etikett és protokoll szemmel, majd a megszerzett tudást a gyakorlatban, egy mintainterjú keretében is kamatoztathatják.

Miután a résztvevők kellően képzetté és alkalmassá váltak a munkakör megpályázására, látókörük kiszélesítésre kerül. A számukra felajánlott munkakör jellemzőinek legfontosabb értékelési szempontjait alapul véve megismerik az egyes foglalkoztatási formákat, azok előnyeit és hátrányait mérlegelve, továbbá tisztázottá válnak számukra a munkavállalók jogai és kötelezettségei is. További mélységekbe merülve ismereteket szereznek a magyarországi társadalombiztosítási, adózási, bérezési és ösztönzési rendszerekről is, majd ezek fényében a gyakorlatban kamatoztatják tudásukat: kielemeznek egy bérkifizetési jegyzéket, annak egyes elemeit is értelmezve.

Harmadik lépésként a már elnyert, betöltött munkakör felé vesszük az irányt: a résztvevők, mint munkavállalók megismerkedhetnek a munkaerőpiac pszichológiai jellemzőivel. Ide sorolandó a munkavállaló és a munkáltató közti kommunikáció jellemzői, a motiváló és munkavégzést segítő vezető-beosztott viszony kialakításának módja, a jó vezetővé váláshoz elengedhetetlenül szükséges főnök és vezető közti különbség megismerése. Szót ejtünk továbbá a munkahelyi stressz kezelésének lehetőségeiről is.

A tréning felépítése:

1. alkalom 2021. április 8.

Időintervallum

Téma, esemény

15:00-17:00

Bemutatkozás, előzetes tudás felmérése, elvárások tisztázása.

Munkaerő-piaci alapismeretek: fogalmak, összefüggések; kereslet- és kínálat, munkanélküliség.

Munkaerő-piaci helyzet hazánkban, különös tekintettel a romák helyzetére.

17:00-17:15

Szünet

17:15 - 18:30

A munkaerőpiaci elhelyezkedés, egy kiválasztott munkakör betöltésének alapvető eszközei: önéletrajz formai és tartalmi elvárásai, felépítése.

Gyakorlati feladat: saját önéletrajz összeállítása.

18:30-18:45

Szünet

18:45-20:00

A munkaerőpiaci elhelyezkedés alapvető eszközeinek megismerése: motivációs levél formai és tartalmi elvárásai, felépítése.

Gyakorlati feladat: saját motivációs levél összeállítása önállóan kiválasztott munkakör betöltésére.

2. alkalom 2021. április 15.

Időintervallum

Téma, esemény

15:00-17:00

Kezdő gondolatok, előző alkalom ismeretek felfrissítése.

Tipikus és atipikus foglalkoztatási formák jellemzői, előnyeinek és hátrányainak megvitatása.

17:00-17:15

Szünet

17:15 - 18:30

Munkavállalók jogai és kötelezettségei.

18:30-18:45

Szünet

18:45-20:00

Bérezési és ösztönzési rendszerek: a javadalmazás összetevői, formái.

Gyakorlati feladat: bérkifizetési jegyzék tartalmi elemeinek értelmezése.

3. alkalom 2021. április 22.

Időintervallum

Téma, esemény

15:00-17:00

Munkahelyi pszichológia: főnök/vezető jellemvonásai; bizalom kiépítésének folyamata és eszközei. Lojalitás, őszinteség, alázat, tisztelet fontossága, megteremtésének és fenntartásnak módja.

17:00-17:15

Szünet

17:15 - 18:30

Munkavállaló és munkáltató közti kommunikációs elvárások, formák; a jó kommunikáció jellemzői.

Munkahelyi stressz kezelése.

18:30-18:45

Szünet

18:45-20:00

Egy kiválasztott munkakör betöltéséhez szükséges lépcsőfokok megismerése: állásinterjú felépítése, elvárások.

Etikett és protokoll alapismeretek az állásinterjúkhoz kapcsolódóan.

Gyakorlati feladat: próbainterjún való részvétel az önállóan kiválasztott munkakörhöz kapcsolódóan. Az egyes interjúk kiértékelése munkáltatói szemmel.

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

 • szóbeli kifejező készség,
 • írásbeli kommunikációs készség,
 • önreflexiós képesség,
 • stressztűrés,
 • konfliktuskezelés, vitakultúra ismeretek feljődése,
 • munkaerőpiaci ismeretek fejlődése.

Ajánlott/felhasznált szakirodalom:

 • Frey, M. (2007): Aktív munkaerőpiaci eszközök működésének értékelése 2001-2006 között és változásai 2007-ben. In: Munkaerőpiaci tükör 2007., MTA, Budapest.
 • Finna, H. (2008): A munkaerőpiaci rugalmasságot elősegítő atipikus foglalkoztatási formák a hazai kis- és középvállalkozásoknál, Ph.D. értekezés, BME, Budapest.
 • Forgács T. (2009): A távmunka elmélete és gyakorlati alkalmazásának lehetőségei, Doktori értekezés, PTE, Pécs
 • Forgács, T. (2008): Távmunkában való foglalkoztatás háttere, jogi szabályozása, és munkáltatói szempontok, Érdekképviselet felsőfokon, Raabe Kiadó.
 • Frey M.; Gere I. (1994): Részmunkaidős foglalkoztatás - a kihasználatlan lehetőség. Közgazdasági Szemle, 1994/9. pp. 784-800.
 • Kőrösi K.: A kiválasztásról, Humánpolitikai Szemle, 1998/9-10. szám, szeptember-október.
 • Janovics L., Szászvári K.: A képességek alapján történő munkaerő-kiválasztás módszertana, Baranya M. Munkaügyi Központ, Pécs, 2000.
 • Pfeffer, J.: A bérezés hat veszélyes mítosza, HBm 1999/1. szám.
 • Hámori A., Őri J., Pongrácz L., Takács Gy.: Bérezés - ösztönzés, KJK, Budapest, 1998.
 • 2012. évi I. törvény a munka törvényéről
 • K. Greßer - R. Freisler: Stresszkezelési tréninggyakorlatok
 • J. C. Maxwell (2007): A vezető 21 nélkülözhetetlen tulajdonsága
 • Homicskó Á. O. (2016): A magyar társadalombiztosítási és szociális ellátások rendszere

Kelt: 2021. március 16.

Sélley Andrea ev.

"Isten a próbák által kiégeti belőlünk a fölösleget és újra tiszták leszünk"

Szakkollégisták nagyböjti lelki programja

Bakancsos Sándor Csengerújfalu görögkatolikus parókusa, kárpátaljai származású atya tartotta meg a harmadik Lelki Fitnesz című szakmai és hitéleti attitűdök kibontakozását segítő foglalkozást a miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatóinak március 27-én. Az online program Nemzeti Tehetség Program "Tudás határok nélkül" című projekt keretében valósult meg, célja, hogy a fiatalok ráhangolódva a húsvéti ünnep közeledtére, megszabaduljanak lelki terheiktől, hozzásegítve őket lelki egyensúlyukhoz.

Ezek a foglakozások rendkívül fontosak a szakkollégium életében, hiszen küldetése, hogy a keresztény, egyetemista fiatalok hitük elmélyítése, lelki harmóniájuk megteremtése és önmaguk megismerése által engedjük tehetségük kibontakozását.

Sándor atya a foglalkozást egy közös imádság után azzal kezdte, hogy próbálják meg a résztvevők négy szóval meghatározni az életüket. Ehhez Krisztus életét végigkísérő négy szó értelmezése nyújtott segítséget. Költözködés - Tanítás - Gyógyítás - Tanítványok gyűjtése.

Jézus Krisztus élete során többször is költözött, hogy nagyobb tömeghez érjen el Isten üzenetével, szeretetével. Sándor atya szerint ma már nem szükséges ahhoz költözni a fiataloknak, hogy közvetítsék ugyanezt. A digitális világ, az online kommunikáció és a gyors információáramlás lehetővé teszi számukra akár az otthonukból is, hogy közvetítsék társaik, a világ felé Isten szeretetét. A tanítás által pedig arra buzdít mindenkit Krisztus példája, hogy mindig tegyenek tanúságot Istenről és a hitükről. A gyógyítás üzenete számukra az lehet, hogy soha ne legyen teher mások segítése. A segítés öröme feltölt és erőt ad. Krisztus tanítványait barátnak tekintette, feltétlen bizalommal fordult feléjük. Sándor atya ez alatt azt értette, hogy a fiatalok is törekedjenek a minőségi emberi kapcsolatok megteremtésére, azok ápolására. életükben

Ezt követően az volt a feladat, hogy a résztvevők gondolják át, mi az a négy szó, ami az eddigi életüket végigkísérte, leginkább jellemezte. Az ebéd utáni elmélkedés témája az volt, hogy mennyire is nehéz a mai világban feltétlen bizalommal fordulni egy 21. századi fiatalnak a Teremtő felé. Az ember ajándékba kapta az érzékelést, gondolkodást, cselekvést. A felnőtt ember csak gondolkodik és cselekszik, a gyermek érzékel, mindenre rácsodálkozik, boldog, bizakodó és hittel teli a szülőkkel szemben. Mindenkinek így kellene az Isten felé fordulnia.

Sándor atya a foglalkozás harmadik szakaszában ismertette a Hippokratész embertípusainak egyetemi hallgatókra vetített verzióit, miszerint van lusta, hiú, hisztérikus és színész diák.

Az ember a test és a lélek egysége. Mindenki eldöntheti, melyik típusba tartozik, a lényeg, hogy mindig maradjanak egyéniségek. Az egyéniségek mernek árral szemben úszni, ami sokkal nehezebb, de Isten segít végig menni az úton, ha figyelnek rá. Még ha a végcél nem is feltétlenül az, amit kitűznek maguk elé, mindenképp közelebb kerülnek, ahhoz az emberhez, akit az Isten a maga képére teremtett. Folyamatosan tanulni és fejlődni kell, amit az ördög akadályozni akar, de ha nem engedik magukat sodródni az árral és nem lesz belőlük tömegcikk, Isten a próbák által kiégeti belőlük a fölösleget és újra tiszták lesznek. Sohasem szabad félni, a nehézségek, küzdelmek, akadályok edzik és formálják az embert.

Köszönettel tartozunk Sándor atyának a tartalmas és érdekes foglalkozásért, melyet Weöres Sándor egyik idézetével zárt:

"Isten rajtad:végtelen könny; Isten benned: végtelen mosoly."

A program a Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-20-0003 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.


Nagyböjti hitélet határon innen és túl

Szocska Ábel , a Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke vezetésével tartottunk online hitéleti vitaestet február 25-én. A miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium NTP-SZKOLL-20-0003 számú projektjének keretében megvalósuló esemény témája a nagyböjti hitélet határon innen és túl.

Püspök atya örömmel vállalta a felkérésünket, a résztvevők pedig érdeklődéssel hallgatták őt. Ábel atya mesélt a Kárpátalján töltött gyermekkoráról, arról, hogyan élte meg görögkatolikus hitét a családjában és közösségében. Elmondta, hogy gyermekként nem érzékelte a kárpátaljai görögkatolikusok hánytatott sorsát, és ezt a családjának köszönheti. Magyarországra történő érkezését követően jutott tudomására vallásának üldöztetése a határon túl. A jelenbe visszakanyarodva Püspök atya kiemelte, hogy a mai világban mennyire fontos, hogy tükröt állítsunk magunk elé. Egy 'igazmondó tükörre' van szükségünk ahhoz, hogy meglássuk, kik is vagyunk valójában. Sajnos a 21. században az emberek a mobiltelefonjuk, az internetes közösségi oldalak által néznek "tükörbe', mely a torz valóságot mutatja. Ábel atya javaslata, hogy legalább a nagyböjti időszakban próbáljunk más módon 'tükörbe nézni', mégpedig az imádság által.

Ezt követően arról beszélt, hogy miként éli meg a nagyböjti időszakot, majd arra volt kíváncsi, hogy a résztvevő fiatalok miként tekintenek erre az időszakra. A hallgatók a hús elhagyása mellett, leginkább a több imádság, a másokon való segítségnyújtás és az online tértől való tartózkodás által készülnek Jézus feltámadásának ünnepére.

Köszönjük Ábel atyának a gazdag és tartalmas gondolatait!

Online szakkurzus Papp Antal püspök életéről és munkásságáról

Papp András görögkatolikus atya, a Miskolci Egyházmegye Miskolc-Diósgyőr parókusa tartott szakkurzust a miskolci Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium hallgatóinak, a Nemzeti Tehetség Program "Tudás határok nélkül!" című projekt keretében. A három alkalomból álló online kurzus során mintegy 23 szakkollégista vett részt, az előadássorozaton a fiatalok, Papp Antal görögkatolikus munkácsi püspök életét és munkásságát ismerhették meg. András atyát rokoni szálak is fűzik Papp Antal püspökhöz, talán ennek is köszönhető, hogy a programot igazán színvonalassá tette a fényképek, írásos emlékek, történetek és a vetített videó által. A szakkollégisták megismerhették Papp Antal püspök gyermekkorát, püspökké szentelését, a Miskolci Egyházmegye történetét és fejlődését, a miskolctapolcai Akropolisz épületéhez, vagyis a szakkollégiumnak is otthont adó diákotthonhoz való kapcsolódását. A program célja a szakkollégisták keresztény identitásának megerősítése, történelmi ismereteinek bővítése és véleménynyilvánítási készségük fejlesztése volt a cél. András atya szakmai felkészültségének, előadásmódjának, szemléltető eszközeinek és a téma iránti szeretetének köszönhetően ez sikerült is.

A program a Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKOLL-20-0003 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

Papp Antal munkácsi püspök életéről szóló online szakkurzus 

Program megnevezése: Papp Antal munkácsi püspök életéről szóló szakkurzus

Program típusa: tréning / workshop / kurzus

Program ideje: 3 alkalom: 2021. január 27., 2021. február 3., és 2021 február 10.

1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne: GoogleMeet alkalmazás (online)

Bevont külső szakmai megvalósító neve(oktató/előadó/tréner): Papp András - előadó

Leírás:

Az exarchátus (adminisztratúra, kormányzóság) egy egyházmegyénél szerényebb létszámú részegyházat jelent, élén az exarchával (kormányzóval), aki többnyire - de nem kötelezően - felszentelt püspök, hatalmát pedig az őt kinevező hatóság nevében gyakorolja. Az exarcha a megyéspüspökkel megegyező jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. A Miskolci Apostoli Exarchátus neve jelzi, hogy az Apostoli Szentszék hozta létre, az Apostoli Szentszéknek közvetlenül alárendelt részegyház, exarchája hatalmát a pápa nevében gyakorolja. A felállított apostoli exarchátus élére a Szentszék Papp Antal küzikei címzetes érseket nevezte ki. Papp Antal 1912- ben lett munkácsi püspök. X. Pius pápa 1912. április 29-én, a küzikei vértanúk ünnepén nevezte ki püspökké-- és az újonnan felállított exarchátus exarchájává nevezte ki.

Ezután még egy évig az ungvári püspöki palotában lakott, mert Miskolcon, melyet székhelyéül szemelt ki, nem tudott megfelelő lakást szerezni. 1925. szeptember 11-én a csehszlovák hatóságok az országból kiutasították. Munkácsi püspökként Papp Antal a tapolcai apát címet is viselte, valamint megillette az apátsági birtok jövedelme. A tapolcai apátság haszonélvezete - mint királyilag kinevezett tapolcai apátot - exarchaként is megillette, ez jelentette hivatalának és személyének a jövedelmét. Papp Antal érsek Miskolc város megbecsült tekintélyes polgára volt. Törvényhatósága örökös tagjává választotta, püspökségének 25. évfordulójára megkapta a királyi titkos tanácsos címet, 1940-ben felsőházi tag lett.

Tematika:

 1. alkalom: 2021. január 27.

15.00-20.00 I. Papp Antal gyermekkora

                      II. Papp Antal tanulmányai

       2.     alkalom: 2021. február 3.

15.00-20.00 I. Papp Antal pappá szentelése

                      II. Püspökké szentelése

       3.     alkalom alkalom: 2021. február 10.

15.00-20.00 I. Papp Antal és a Miskolci Exarchátus fejlődése

                      II. Papp Antal püspök atya és a kollégiumunk kötődése

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

 • szakkollégisták keresztény identitásának fejlesztése
 • kommunikációs képességek fejlesztése
 • véleményformálási képesség fejlesztése

Előadás anyaga elérhető itt: